ദേഘോ മേൻ തും പേ

ദേഘോ മേൻ തും പേ കിത്‌ന മർതി ഹൂം...
മേൻ സിർഫ്‌ തുംസെ പ്യാർ കർതി ഹൂം...
മേൻ തുംസെ... പ്യാർ കർതി ഹൂം...
ദേഘോ മേൻ തും പേ കിത്‌ന മർതി ഹൂം...
മേൻ സിർഫ്‌ തുംസെ പ്യാർ കർതി ഹൂം...
യൂ ന ജാനാ ഇധർ ധാ നാ...
ഹുയേ ഹോ റൂഠേ ക്യോം ഇസ് തരഹ്...
യൂ ന ജാനാ ഇധർ ധാ നാ...
ഹുയേ ഹോ റൂഠേ ക്യോം ഇസ് തരഹ്...
ഹേ... ദേഘാ ഹേ യേ സബ് മേംനേ...
ജാൻ ആവോ സംജാ ഭി ഹേ...
തും സേ അച്ഛിയാം ലഡ്കിയാം മിലീ...
കർതി ധി വോ തുംസേ സ്യാദാ പ്യാർ...
പ്യാർ പ്യാർ പ്യാർ പ്യാർ പ്യാർ പ്യാർ...

ദേഘോ മേൻ തും പേ കിത്‌ന മർതി ഹൂം...
മേൻ സിർഫ്‌ തുംസെ പ്യാർ കർതി ഹൂം...

ജഹാം മേൻ ജാവൂ തും ക്യോം ആതി ഹോ...
തബ് തുമേം ക്യോം ഓർ കഹാം ജാനാ...
ജഹാം മേൻ ജാവൂ തും ക്യോം ആതി ഹോ...
തബ് തുമേം ക്യോം ഓർ കഹാം ജാനാ...
മുഛേ പതാ ഹേൻ... ക്യാ ഹുവാ ഹേൻ...
ഹം ക്യോ സംഛേ ന മേരേ ഹീ ജാനാ...
ദേഘാ ഹേൻ... തുമേം തോ മേംനേ കയീ ബാർ...
സോഛാ ഹേൻ... ക്യോം മിൽതി ഹോ തുമേം ബാർ ബാർ...

ദേഘോ മേൻ തും പേ കിത്‌ന മർതി ഹൂം...
തും സേ സ്യാദാ ഹേ ജോ മുജ് പേ മർതീ ഹേൻ...

തും കോ ദേഘാ തോ മേംനേ ഘോ ഗയാ ധാ..
മേം ന സംഛാ ഹുവാ മുജേ യേ ക്യാ ധാ...
തും കോ ദേഘാ തോ മേംനേ ഘോ ഗയാ ധാ..
മേം ന സംഛാ ഹുവാ മുജേ യേ ക്യാ ധാ...
തും ജോ ആതി... സഫൽ ന പാ ധാ...
മൻ മേം തോ പർ സുബാ പേ ന ആതാ...
ജാനാ ഹേൻ... തുംഹാരെ മൻ കോ മേനേ...
മാനാ ഹേൻ... തുംഹാരാ പ്യാർ മേംനേ...

പ്യാർ കാ മേം ഇസ് ഹാർ കർതാ ഹൂം...
മേം ഭീ തും സേ പ്യാർ കർതാ ഹൂം...
മേം തുമാര പ്യാർ കോ സമഛ്തീ ഹൂം...
മേം ഭീ തും സേ പ്യാർ കർതീ ഹൂം...
പാസ് ആവോനാ... മുജേ ബതാവോ നാ...
രഹേംഗേ ഹം തും ബസ് ഇസ് തരാഹ്...
പാസ് ആവോനാ... മുജേ ബതാവോ നാ...
രഹേംഗേ ഹം തും ബസ് ഇസ് തരാഹ്...
ലാലലാല.....

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Dekho Main

Additional Info

Year: 
2016