അദ്വൈതാമൃത മന്ത്രം

 

അദ്വൈതാമൃതമന്ത്രം ജപിച്ചു ആലുവാപ്പുഴയൊഴുകി
അദ്വൈതാമൃതമന്ത്രം ജപിച്ചു ആലുവാപ്പുഴയൊഴുകി
ആദിമന്ത്ര ധ്വനികളുണർത്തി ആലുവാപ്പുഴയൊഴുകി
അദ്വൈതാമൃതമന്ത്രം ജപിച്ചു ആലുവാപ്പുഴയൊഴുകി

സ്വർഗ്ഗഗംഗാ നദീ തീരത്ത് ദേവകൾ 
നട്ടുവളർത്തിയ വൃക്ഷത്തണലിൽ (2)
പാടിയ ഋഗ്വേദ ഗായികേ....നീ-
പാടുമോ വീണ്ടും ദേവഗീതം 

സത്യസനാതന ധർമ്മങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ 
കേട്ടു കരിന്തിരി കത്തും സന്ധ്യയിൽ(2)
താപസശക്തി സ്വരൂപിണി....നീ-
ഏകുമോ മൃതസഞ്ജീവനി......(പല്ലവി)
 അദ്വൈതാമൃതമന്ത്രം ജപിച്ചു ആലുവാപ്പുഴയൊഴുകി

Adhwaidhamrutham - Pachilathoni