വേനൽക്കൂടിനുള്ളിൽ (m)

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ ? ]

l32STrrrrWQ