ഒരു വെണ്‍പിറാവ് (f)

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ ? ]

KxUVGoy1nB0