തീരാത്ത ദാഹമോ

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ ? ]

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Theeratha dahamo

Additional Info

Year: 
1992

അനുബന്ധവർത്തമാനം