മണവാട്ടിപ്പെണ്ണൊരുങ്ങീ

മണവാട്ടിപ്പെണ്ണൊരുങ്ങീ

മാന്‍ മിഴിയില്‍ പൂ വിരിഞ്ഞേ
മധുമാസ ചന്ദ്രികപോല്‍

പൂഞ്ചൊടിയില്‍ ചിരി വിടർന്നേ

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല , നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ ?]