അനുരാഗമേ എന്‍ ജീവനിലുണരൂ

അനുരാഗമേ എന്‍ ജീവനിലുണരൂ
അനുരാഗമേ എന്‍ ജീവനിലുണരൂ
നിറദീപമായ് നീ എന്‍ ഹൃദയത്തില്‍ തെളിയൂ
നിറദീപമായ് നീ എന്‍ ഹൃദയത്തില്‍ തെളിയൂ

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല , നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ ?]