അന്തിവരും നേരം

അന്തിവരും  നേരം സ്വന്തങ്കളൈ തേടും
മറവിൽ കൂട്ടം മുറവിൽ തേടി സന്ധിച്ചിടും നേരം

[ഈ തമിഴ് ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ ?]