ഇരുളുന്നു കൂടാരം

Year: 
2003
Irulunnu Koodaaram
Lyrics Genre: 
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

ഇരുളുന്നു കൂടാരം ജീവന്റെ പൈങ്കിളി
മുറിവേറ്റു വീണുപോയി നിന്റെ മോഹം
കണ്ണീർ തുടയ്ക്കുവാൻ കൈയ്യാൽ തലോടുവാൻ
കനിയുമോ കാണാത്ത സ്വർഗ്ഗരാജ്യം
ഇരുളുന്നു കൂടാരം ജീവന്റെ പൈങ്കിളി
മുറിവേറ്റു വീണുപോയി നിന്റെ മോഹം
കണ്ണീർ തുടയ്ക്കുവാൻ കൈയ്യാൽ തലോടുവാൻ
കനിയുമോ കാണാത്ത സ്വർഗ്ഗരാജ്യം
കനിയുമോ കാണാത്ത സ്വർഗ്ഗരാജ്യം

പാദങ്ങൾ തളരുന്നു പാതകൾ മായുന്നു
പാദങ്ങൾ തളരുന്നു പാതകൾ മായുന്നു
പാപക്കയ്പ്പുനീരിൻ പാനപാത്രം നീ..
ചായുന്ന പാൽമണം അറിയാൻ മറന്നു നീ..
നിന്നെ മാത്രം...

ഇരുളുന്നു കൂടാരം ജീവന്റെ പൈങ്കിളി
മുറിവേറ്റു വീണുപോയി നിന്റെ മോഹം
കണ്ണീർ തുടയ്ക്കുവാൻ കൈയ്യാൽ തലോടുവാൻ
കനിയുമോ കാണാത്ത സ്വർഗ്ഗരാജ്യം
കനിയുമോ കാണാത്ത സ്വർഗ്ഗരാജ്യം
ആ ..ആ ..ആ

വാടുന്ന മിഴികൾ തേടുന്നതാരെയോ
വാടുന്ന മിഴികൾ തേടുന്നതാരെയോ
വീണ്ടുമീ കാളപ്പോരിൽ വീണുവോ.. നീ
മാനത്ത് തീമണം എരിയാൻ തുടങ്ങിയോ
ആരറിഞ്ഞൂ ...

ഇരുളുന്നു കൂടാരം ജീവന്റെ പൈങ്കിളി
മുറിവേറ്റു വീണുപോയി നിന്റെ മോഹം
കണ്ണീർ തുടയ്ക്കുവാൻ കൈയ്യാൽ തലോടുവാൻ
കനിയുമോ കാണാത്ത സ്വർഗ്ഗരാജ്യം
കനിയുമോ കാണാത്ത സ്വർഗ്ഗരാജ്യം

oJwQ0uVBJuk