ഖുദാ സേ മന്നത്ത് ഹെ മേരി

ഓ.. യേ..

ഖുദാ സേ മന്നത്ത് ഹെ മേരി.. ലൗടാ ദേ ജന്നത്ത് വോ മേരി..(2)
വോ അമന്‍.. വോ ചമന്‍.. കാ നസാരാ..(2)
ഓ ഖുദാ യാ.. ലൗടാ ദേ.. കശ്മീര്‍ ദൊബാരാ..(2)

മേരി രൂഹ് കീ തസ്‌‌വീര്‍ മേരാ കശ്മീര്‍...
ഓ ഖുദാ യാ.. ലൗടാ ദേ.. കശ്മീര്‍ ദൊബാരാ..(2)

ചാരോം തരഫ് തൊ പെഹലേ.. സുകൂന്‍ ഹി സുകൂന്‍ ഥാ..
ആവാം കോ വതന്‍ സേ.. ഇഷ്ക് കാ ജുനൂന്‍ ഥാ..

അബ് യഹാം കട്ല് ഹേ.. അബ് വഹാം ഖൂന് ഹേ..
മേരി ഓലാദ് മേരെ കശ്മീര്‍ സേ.. മെഹ്‌‌റൂം ഹെ മെഹ്‌‌റൂം ഹേ
മെഹ്‌‌റൂം ഹെ മെഹ്‌‌റൂം ഹേ

മേരാ കശ്മീര്‍ സവാരാ ക്യോം... ഓ...
മേരാ കശ്മീര്‍ സവാരാ ക്യോം...
ജബ് ഇസ്കോ യൂന്‍ ഉജഡ്നാ ഥാ
ഖുഷ്നുമാന്‍ മന്‍ജര്‍.. പേ ഖന്‍ജര്‍ ക്യോം ചലയാ(4)

ഓ ഖുദാ യാ.. ലൗടാ ദേ.. കശ്മീര്‍ ദൊബാരാ..(2)

മേരി രൂഹ് കീ തസ്‌‌വീര്‍.. മേരാ കശ്മീര്‍...

ഓ...

ചാഹേ കഫന്‍ കാ ജോഡാ.. മുഝ്കോ പെഹ്നാ ദേ തൂ
മേരേ ബച്ചേ കോ വോ ജന്നത്ത് വോ.. കശ്മീര്‍ ദിഖാ ദേ തൂ
വോ മേരാ ഗുലിസ്താ.. ബന്‍ഗയാ ഷംഷാന്‍

യെഹാം മൗത്ത് കീ ദെഹലീസ് പേ.. ഖടാ ഹേ ഹര്‍ ഇന്‍സാന്‍..
ഖടാ ഹേ ഹര്‍ ഇന്‍സാന്‍..

തമന്‍നാ ഹേ ഗുസാരിഷ് ഹേ..
ദര്‍ദ് യെ ദില്‍ കി ഖ്വായിഷ് ഹേ..(2)
ദൂബ്തീ കഷ്തീ കോ ദിലാ ദേ തൂ കിനാരാ..
ഓ ഖുദാ യാ.. ലൗടാ ദേ.. കശ്മീര്‍ ദൊബാരാ..

മേരാ കശ്മീര്‍... മേരാ കശ്മീര്‍...(3)

ഓ... മേരാ.. കശ്മീര്‍...

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Khuda Se Mannath Hai Meri

Additional Info

Year: 
2006
Lyrics Genre: