കുമ്പിടുന്നോരുടെ കൂടെയെത്തും

Year: 
2013
kumbidunnorude koodeyethum(njan anaswaran malayalam movie)
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

കൃഷ്ണാ  കൃഷ്ണാ  
കുമ്പിടുന്നോരുടെ കൂടെയെത്തും
അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണാ
തൃപ്പടിമേൽ വച്ചു തൊഴാം ഞാൻ
തീരാത്ത തീരാത്ത സങ്കടങ്ങൾ
കുമ്പിടുന്നോരുടെ കൂടെയെത്തും
അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണാ
തൃപ്പടിമേൽ വച്ചു തൊഴാം ഞാൻ
തീരാത്ത തീരാത്ത സങ്കടങ്ങൾ

തിരിച്ചെടുക്കൂ അവ തിരിച്ചെടുക്കൂ
നിൻ കരുണാമൃതമെനിക്ക് തരൂ
തിരിച്ചെടുക്കൂ അവ തിരിച്ചെടുക്കൂ
നിൻ കരുണാമൃതമെനിക്ക് തരൂ
കുമ്പിടുന്നോരുടെ കൂടെയെത്തും
അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണാ
തൃപ്പടിമേൽ വച്ചു തൊഴാം ഞാൻ
തീരാത്ത തീരാത്ത സങ്കടങ്ങൾ

കൃഷ്ണാ ശ്രീകൃഷ്ണാ 

സാഗരത്തിരകൾ തന്നാവ്‌ നൽകും
സഹസ്ര നാമങ്ങൾ ജപിക്കാം
പിറവി തോട്ടിതുവരെ പാലിക്കും ഭക്തിയുടെ
ഹരിചന്ദന ചാർത്തല്ലാതെ 
അങ്ങേയ്ക്ക് നൽകുവാൻ എന്റെ കൈയ്യിൽ
അവിൽപ്പൊതി തരിപോലുമില്ലാ
മാപ്പ് മാപ്പ് മാപ്പ് മായാമാധവാ മാപ്പ്
മാപ്പ് മാപ്പ് മാപ്പ് മായാമാധവാ മാപ്പ്
സുകൃതമീ ജന്മം സുകൃതം
നിന്റെ തിരു ദർശനത്തിന്റെ നിമിഷം
സുകൃതമീ ജന്മം സുകൃതം
നിന്റെ തിരു ദർശനത്തിന്റെ നിമിഷം
കൃഷ്ണാ  കൃഷ്ണാ  കൃഷ്ണാ  കൃഷ്ണാ 
കൃഷ്ണാ  ..കൃഷ്ണാ 

വിധിയുടെ കൈകളിൽ പിടയുമ്പോളെ
നിധിയേ തിരിച്ചെടുത്തെനിക്ക് തരൂ
കണ്ണനാമുണ്ണിക്ക് ഉണ്ണുവാൻ പ്രാർദ്ധന
വെണ്ണയും കീർത്തനവുമല്ലാതെ
തിരുമുടിയിൽ ചാർത്തി അലങ്കരിക്കാനൊരു
മയിൽ‌പ്പീലി പോലുമില്ലല്ലോ
നന്ദി നന്ദി നന്ദി
എന്റെ നവനീത കൃഷ്ണാ നന്ദി
നന്ദി നന്ദി നന്ദി
എന്റെ നവനീത കൃഷ്ണാ നന്ദി

കുമ്പിടുന്നോരുടെ കൂടെയെത്തും
അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണാ
തൃപ്പടിമേൽ വച്ചു തൊഴാം ഞാൻ
തീരാത്ത തീരാത്ത സങ്കടങ്ങൾ (2)
തിരിച്ചെടുക്കൂ അവ തിരിച്ചെടുക്കൂ
നിൻ കരുണാമൃതമെനിക്ക് തരൂ
തിരിച്ചെടുക്കൂ അവ തിരിച്ചെടുക്കൂ
നിൻ കരുണാമൃതമെനിക്ക് തരൂ
കുമ്പിടുന്നോരുടെ കൂടെയെത്തും
അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണാ
തൃപ്പടിമേൽ വച്ചു തൊഴാം ഞാൻ
തീരാത്ത തീരാത്ത സങ്കടങ്ങൾ

DrhsVvq55Fg