മനസ്സിൻ മുറിയുടെ

Mansin muriyude
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

മനസ്സിൻ മുറിയുടെ ജാലകമോ തുറന്നീടാം
നമുക്കീ ഉലകിൻ ജാതകമോ തിരുത്തീടാം
ചെറുവാടകായാലിള മാരുതനെ സഹയാത്രികനാക്കീടാം
മലയുടെ മാറുമറയ്ക്കാൻ ചേലയൊരുക്കും മഞ്ഞു പുതച്ചീടാം
പിണങ്ങാതെയിണങ്ങീടാം പിണങ്ങാതെ പറന്നീടാം

മയിലേ കുയിലേ മുകിലേ
വെറുതെ അലയാം അതിലേ ഇതിലേ
ഒഴുകാം ഉയരേ അഴകിൻ വഴിയേ
നീളെ മേലെവാനിതിൽ നീലവാനിതിൽ പറവകളായീടാം

തണുപ്പൻ മഴയുടെ തുള്ളികളിൽ നനഞ്ഞീടാം
പൊളപ്പൻ പുഴയിലെ മീനുകളായ് തുഴഞ്ഞീടാം
കനവിന്റെ കയങ്ങളിലങ്ങനെയിങ്ങനെ മുങ്ങിമറിഞ്ഞീടാം
കരളിലെ ചെപ്പിനകത്തെ മുത്തുപെറുക്കിയെടുത്തു കൊരുത്തീടാം
കൊരുത്തീടാം അണിഞ്ഞീടാം അണിഞ്ഞീടാം അറിഞ്ഞീടാം

മയിലേ കുയിലേ മുകിലേ
വെറുതെ അലയാം അതിലേ ഇതിലേ
ഒഴുകാം ഉയരേ അഴകിൻ വഴിയേ
നീളെ മേലെവാനിതിൽ നീലവാനിതിൽ പറവകളായീടാം
 
യുവത്വം കൊണ്ടാടാം പുതിയലിപി ചൊല്ലീടാം
പഴമയുടെ തിന്മയ്ക്കൊരോ റീത്തും വച്ചീടാം
പതക്കം വാങ്ങീടാം പടിപടികളേറീടാം

പുതുമയുടെ നന്മയ്ക്കോരോ മുത്തം നൽകീടാം
ഇനിയുമ്മിനിയും മിഴി വെട്ടിൻ കഥ പാടാമീ ഞങ്ങൾ
ഉറക്കെപ്പാടാം കഥ പാടാം കം എവരിബഡി സിംഗ്

മയിലേ കുയിലേ മുകിലേ
വെറുതെ അലയാം അതിലേ ഇതിലേ
ഒഴുകാം ഉയരേ അഴകിൻ വഴിയേ
നീളെ മേലെവാനിതിൽ നീലവാനിതിൽ പറവകളായീടാം
 

Manasin - Tournament