പറയൂ നിൻ

പറയൂ നിൻ ഗാനത്തിൽ നുകരാത്ത തേനിന്റെ മധുരിമയെങ്ങനെ വന്നു (2)
നിശയുടെ മടിയിൽ നീ വന്നു പിറന്നൊരാ നിമിഷത്തിൻ ധന്യതയാലോ (2)
(പറയൂ..)

പരമപ്രകാശത്തിൻ ഒരു ബിന്ദുവാരോ നിൻ നിറുകയിലിറ്റിയ്ക്കയാലോ (2)
കരളിലെ ദുഖങ്ങൾ വജ്ര തലാംഗയായ് ഇരു പായുകയാലോ

പറയൂ നിൻ ഗാനത്തിൻ കേൾക്കാത്ത രാഗത്തിൻ മധുരിമയെങ്ങനെ വന്നു
ഇരുളിന്റെ കൂടാരമാകെ കുലുങ്ങുവാൻ അരിയ പൂഞ്ചിറകുകൾ വീശി
വരുമൊരുഷസ്സിന്റെ തേരുരുൾപാട്ടിന്റെ ശ്രുതിയൊത്തു പാടുകയാലോ