യാഹി മാധവ

കൃഷ്ണാ.. കൃഷ്ണാ...കൃഷ്ണാ...
കൃഷ്ണഹരേജയ കൃഷ്ണഹരേജയ കൃഷ്ണഹരേ
കൃഷ്ണഹരേജയ കൃഷ്ണഹരേജയ കൃഷ്ണഹരേ

യാഹിമാധവ യാഹികേശവ
മാവദ കൈതവവാദം
താമനുസര സരസീരുഹലോചന
യാ തവ ഹരതിവിഷാദം
(യാഹിമാധവ..)

ജയജയദേവഹരേ കൃഷ്ണാ ജയജയദേവഹരേ
ജയജയദേവഹരേ കൃഷ്ണാ ജയജയദേവഹരേ

വപുരനുസരതി തവസ്മരസംഗര
നവനഖരക്ഷതരേഖം
മരതകശകല കലിതകളധൗലതി
പേരിമ രതിജയലേഖം
(യാഹിമാധവ..)

ജയജയദേവഹരേ കൃഷ്ണാ ജയജയദേവഹരേ
ജയജയദേവഹരേ കൃഷ്ണാ ജയജയദേവഹരേ

ദശനപദം ഭവദധരഗതം മമ
ജനയതി ചേതസി ഖേദം
കഥയതികഥ മധുനാപിമയാ
സഹ തവ വപുരേദദഭേദം
(യാഹിമാധവ..)

ജയജയദേവഹരേ കൃഷ്ണാ ജയജയദേവഹരേ
ജയജയദേവഹരേ കൃഷ്ണാ ജയജയദേവഹരേ

ശ്രീജയദേവഭണിത രതിവഞ്ചിത
ഖണ്ഡിത യുവതിവിലാപം
ശൃണുതസുധാ മധുരം വിബുധാഃ
വിബുധാലയതോ വിദുരാപം
(യാഹിമാധവ..)

ജയജയദേവഹരേ കൃഷ്ണാ ജയജയദേവഹരേ
ജയജയദേവഹരേ കൃഷ്ണാ ജയജയദേവഹരേ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Yaahi madhava

Additional Info