നീ മായല്ലേ എൻ മഴവില്ലേ

നീ മായല്ലേ എൻ മഴവില്ലേ  ഇതു മധുവിധു നാളല്ലേ
നിൻ പ്രഭയല്ലേ രതി ഭാവവുമായ് പുളകം ചൊരിയുന്നു (2)
രാവുണർന്നല്ലോ എൻ മോഹമുദിച്ചല്ലോ (2)
ഈ തൂമഞ്ഞും ചന്ദ്രികയും മണിയറ തീർക്കുന്നു
 ആ മണിയറയിൽ ഇരു ഹൃദയങ്ങൾ ഒന്നായ് അലിയുന്നു
(നീ മായല്ലേ...)

നിലാവിൻ പൂങ്കവിളിൽ തെന്നൽ തഴുകുമ്പോൾ
കിനാവിൻ മുദ്രകൾ പോൽ ചുംബനമേകുമ്പോൾ (2)
തളിർ മെയ്യിലൊരുന്മാദം  ഇട നെഞ്ചിലൊരാലസ്യം (2)
(നീ മായല്ലേ...)

 

Nee Maayalle... | Thadavara | Superhit Malayalam Movie Song