അരളിപ്പൂങ്കാടുകൾ വളരിപ്പുൽമേടുകൾ

Year: 
1982
Film/album: 
Aralippoonkadukal
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

അരളിപ്പൂങ്കാടുകൾ വളരിപ്പുൽ മേടുകൾ
അകലുന്നൂ വീടുകൾ തോടുകൾ നാടുകൾ
പാളത്തിൽ താളമായ് മേളത്തിൽ നീങ്ങി നാം
എങ്ങു പോയ് എങ്ങു പോയ് ചേരുമോ
(അരളിപ്പൂങ്കാടുകൾ..)

അതിഥിക്കായ് നൽകുവാനീ
അമൃതിൻ പാൽക്കുമ്പിളും
തൻ മെയ്യിൽ താങ്ങി നില്പൂ
പാവം നാൽക്കാലികൾ
അവരോടൊപ്പം നീയും ഞാനും
(അരളിപ്പൂങ്കാടുകൾ..)

വീണേടം വിഷ്ണുലോകം
തീർക്കുന്നു മാടുകൾ
എങ്ങോട്ടെന്നോർത്തിടാതെ
നീങ്ങുന്നു നമ്മളും
കാലം പോലെ ഗാനം പോലെ
(അരളിപ്പൂങ്കാടുകൾ..)

Arali Poonkadukal - ENA