രണ്ടിലയും പൊൻ തിരിയും

രണ്ടിലയും പൊൻ തിരിയും
മണ്ണിൽ വിരിയുന്നു
മർമ്മരമായ് ഏതോ മന്ത്രസംഗീതം
അരിയൊരു മന്ത്രസംഗീതം (രണ്ടിലയും..)

ഏതോ കൂട്ടിലെ ശാരിക
പാടും പാട്ടിലെ വേദന
കരളിൻ ഇതളിൽ നിറയുകയായ്
ഒരു ദാഹം ജീവനിലൊരു
ദാഹം പൂവിതളിലെ
തീവെയിലായ് വെറുതേ എരിയുന്നു (രണ്ടിലയും..)

ഏതോ പൂമ്പുലർ വേളകൾ
ഏതോ പൂവിളിയോർമ്മകൾ
നിഴലായ് പിറകേയലയുകയായ്
പിരിയാതെ ഈ വഴികളിലേതോ
തേൻ കുളിരലയായ്
തഴുകാനരികേ ഒഴുകുന്നൂ (രണ്ടിലയും..)

---------------------------------------------------------------

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Randileyum

Additional Info