കരളിന്റെ കരളിലെ യമുന

കരളിന്റെ കരളിലെ യമുനതന്‍ കരയിലായ്
കാണുകെന്‍ പ്രേമകുടീരം
തേങ്ങിക്കരയുന്ന പ്രേതകുടീരം

കരയാതെ കണ്‍പീലി നനയാതെ കാണുകെന്‍
കദനത്തിന്‍ ബാ‍ഷ്പകുടീരം - മന്ദം
മിടിക്കുന്ന പ്രേതകുടീരം

മറവിതന്‍ കൂരിരുള്‍ മറച്ചാലും മറയാത്ത
മാമക വ്യാമോഹ ദീപം (2) - ഇന്നും
മായാതെ മിന്നുന്നു മൂകം

കരളിന്റെ കരളിലെ യമുനതന്‍ കരയിലായ്
കാണുകെന്‍ പ്രേമകുടീരം
തേങ്ങിക്കരയുന്ന പ്രേതകുടീരം

Swargarajyam | Karalinte Karalile song