ശ്രീസരസ്വതി

രി,, സരിമഗരി സരിപമഗരി, രിധാസ
പധപപാമഗരിരി മഗരി,രി പമഗരി മഗരിസ
രിസനിധപധ ധപമമപ മഗരിസരി
രിമമ രിമമ മപപ പധധ ധസസ സരിരി രിമമ
മഗരിസനിധ മ രി സ മരിസനിധ രി സ മരിസനിധ സ
മരിസനിധ രിസനിധപ സനിധപധ രി സ ധ
രിസനിധപ നി ധ രിസനിധപ ധ
രിസനിധപ സനിധപമ ധപമഗരി സ രി മ
രിമപധസ നി ധ മപധസനി ധ
മരിസനിധ രിസനിധപ സനിധപമ
ശ്രീസരസ്വതി നമോസ്തുതേ പരദേവതേ
ശ്രീപതി ഗൌരീപതി ഗുരുഗുഹവിനുതേ വിധിയുവതേ
ശ്രീസരസ്വതി നമോസ്തുതേ പരദേവതേ

Sri Saraswathi Namosthuthe - Sargam