രാഗസുധാരസ

രാഗസുധാരസ പാനമുജ്ജേസീ
രഞ്ജില്ലവേ ഓ മനസ്സാ

യാഗയോഗത്യാഗഭോഗഫലമു സങ്കേ
യാഗയോഗത്യാഗഭോഗഫലമു സങ്കേ [രാഗസുധാരസ]

സദാശിവമയമഗു നാദോംകാര സ്വര
സദാശിവമയമഗു നാദോംകാര സ്വര
വിധുളു ജീവന്‍ മുക്തുലനീ ത്യാഗരാജു തെലിയൂ (4) [രാഗസുധാരസ]

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
ragasudhasara

Additional Info