രാഗസുധാരസ

രാഗസുധാരസ പാനമുജ്ജേസീ
രഞ്ജില്ലവേ ഓ മനസ്സാ

യാഗയോഗത്യാഗഭോഗഫലമു സങ്കേ
യാഗയോഗത്യാഗഭോഗഫലമു സങ്കേ [രാഗസുധാരസ]

സദാശിവമയമഗു നാദോംകാര സ്വര
സദാശിവമയമഗു നാദോംകാര സ്വര
വിധുളു ജീവന്‍ മുക്തുലനീ ത്യാഗരാജു തെലിയൂ (4) [രാഗസുധാരസ]

Raaga Sudha Rasa Full Video Song || Sarigamalu Movie || Vineeth, Rambha