കിം കിം കിം

കിംകിംകിംകിംകിംകിംകിം
മേമേമേമേമേമേമേ
കാന്താ കാതോർത്തു നില്പു ഞാൻ
വരാത്തതെന്തേ കാന്താ
കാന്താ കാതോർത്തു നില്പു ഞാൻ
വരാത്തതെന്തേ കാന്താ
ഇമ്പമുള്ള തേന്മൊഴി നീ എന്തേ
തരുന്നതില്ല
കിംകിംകിംകിംകിംകിംകിം
വരാത്തതെന്തേ
മേമേമേമേമേമേമേ
കിംകിംകിംകിംകിംകിംകിം
തോംതതിങ്കിണ
മേമേമേമേമേമേമേ
കാന്താ കാതോർത്തു നില്പു ഞാൻ
വരാത്തതെന്തേ കാന്താ

പഞ്ചമിചന്ദ്രിക പുഞ്ചിരി തൂകണ രാവ്
മലർക്കാവ്
എന്തേ നീ വന്നില്ലല്ലോ കാന്താ
ചെമ്പകപ്പൂവിന്റെ വാർമുടിക്കെട്ടില് വാടി
മുഖം വാടി
എന്നിട്ടും കാണാഞ്ഞെന്തേ കാന്താ
നിൻ മണിക്കൂട്ടിലുള്ള 
കിങ്ങിണി തത്തയല്ലേ
ഉമ്മറവാതിലിൽ വന്നു വിളിക്കുവാൻ
ഉള്ളു തുടിക്കണില്ലേ
ഉള്ളു തുടിക്കണില്ലേ
കിംകിംകിംകിംകിംകിംകിം
മേമേമേമേമേമേമേ
കിംകിംകിംകിംകിംകിംകിം
വരാത്തതെന്തേ 
മേമേമേമേമേമേമേ
കിംകിംകിംകിംകിംകിംകിം
വരാത്തതെന്തേ 
മേമേമേമേമേമേമേ
കാന്താ കാന്താ കാന്താ
കാന്താ കാതോർത്തു നില്പു ഞാൻ
വരാത്തതെന്തേ കാന്താ
ഇമ്പമുള്ള തേന്മൊഴി നീ എന്തേ
തരുന്നതില്ല
കിംകിംകിംകിംകിംകിംകിം
വരാത്തതെന്തേ 
മേമേമേമേമേമേമേ
കിംകിംകിംകിംകിംകിംകിം
വരാത്തതെന്തേ 
മേമേമേമേമേമേമേ

കിംകിംകിംകിംകിംകിംകിം
ങ്ഹും...

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Kim Kim kim

Additional Info