ജയനാരായൺ തുളസീദാസ്

Jayanarayan Thulasidas

ജയനാരായൺ, ആദ്യ ചലച്ചിത്രം ബുള്ളറ്റ്. ടെലിവിഷൻ സീരിയൽ രംഗത്ത് സജീവമാണ്. ചില തമിഴ് ചിത്രത്തിലും അഭിലനയിച്ചിട്ടുണ്ട് 

Jayanarayan Thulasidas