ഗോപി മേനോൻ

Gopi Menon

നിറം മാറും നിമിഷങ്ങള്‍, ഇനി അവള്‍ ഉറങ്ങട്ടെ എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മാതാവാണ്.
2014-ൽ അന്തരിച്ചു(62)