ഗണേശ് പാലക്കാട്

Ganesh Palakkad

അസി. വസ്ത്രാലങ്കാരം