നീ എനിക്കായ് മാത്രം

Nee enikkai mathram
കഥ: 
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: