നല്ല വെയിൽ

Nalla veyil
സംഭാഷണം: 

പി പത്മരാജന്റെ വെയിലിൽ ദൂരെ എന്ന ചെറുകഥയെ ആസ്പദമാക്കി നിർമ്മിക്കുന്ന ചലച്ചിത്രം