ഇരുട്ട്

Released
Irutt
കഥാസന്ദർഭം: 

ഏറാടികുന്ന് എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങൾ വെറുക്കപ്പെടുന്ന ഇരുട്ടും ആ നാട്ടിലെ പ്രമാണിയായ നടേശൻ മുതലാളിയും തമ്മിലുള്ള ശത്രുതയുടെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രം.

 

സംവിധാനം: