ആഷാഡം

Ashadam
Tagline: 
റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല

സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരവുമില്ല. 5 പാട്ടുകൾ മാത്രം കാസറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു