മാജിക് മൂൺ പ്രൊഡക്ഷൻസ്

Title in English: 
Magic Moon Productions

പ്രൊഡ്യൂസർ രാജീവ് നായർ ഓർഡിനറി എന്ന സിനിമക്ക് വേണ്ടി സഹവർത്തിച്ച ബാനർ

ബാനർ

Distribution

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
ഓർഡിനറി സുഗീത് 2012
അനാർക്കലി സച്ചി 2015