അരികെനിന്നാലും അറിയുവാനാവുമോ...


If you are unable to play audio, please install Adobe Flash Player. Get it now.

Singer: 

Athe onnu try cheythathe,please leave your comments....

അരികെനിന്നാലും

ഉം.. ഉം... ആഹഹാ ആഹഹാ ആഹാ....
ആഹഹാഹാഹാ....

അരികെനിന്നാലും അറിയുവാനാവുമോ സ്നേഹം
വെറുതെയൊരുവാക്കിൽ പറയുവാനാവുമോ
താനെ വന്നു നിറയുന്നതോ
നെഞ്ചിൽനിന്നുമൊഴുകുന്നതോ
സ്നേഹമെന്തെന്നു തേടി നാമെന്നുമേ
അരികെനിന്നാലും അറിയുവാനാവുമോ സ്നേഹം
വെറുതെയൊരുവാക്കിൽ പറയുവാനാവുമോ

കൺകളിൽ കൈതൊടും പുതുനക്ഷത്രമോ
സൗരഭം വിതറിടും മധുവാസന്തമോ
ഇരുമാനസങ്ങളേ ചേർത്തിടും
ഒരു നേർത്ത തന്തുവാണോ
നറുചിപ്പിതന്നിൽ നിറയുന്നതാം
അമൃതിന്റെ ആഴിയാണോ
സ്നേഹമെന്തെന്നു തേടി നാമെന്നുമേ
അരികെനിന്നാലും അറിയുവാനാവുമോ സ്നേഹം
വെറുതെയൊരുവാക്കിൽ പറയുവാനാവുമോ
താനെ വന്നു നിറയുന്നതോ
നെഞ്ചിൽനിന്നുമൊഴുകുന്നതോ
സ്നേഹമെന്തെന്നു തേടി നാമെന്നുമേ

തിങ്കളിൻ തോപ്പിലേ കലമാൻപേടയോ
മുന്നിലേ മരുവിലേ ഇളനീർപ്പന്തലോ
മണിമിന്നൽ പോലെ ഒളിമിന്നിടും
ഒരു മായ മാത്രമാണോ
അതു വാക്കിലൂടെ ഉരിയാടുവാൻ
കഴിയാത്ത ഭാവമാണോ
സ്നേഹമെന്തെന്നു തേടി നാമെന്നുമേ
അരികെനിന്നാലും അറിയുവാനാവുമോ സ്നേഹം
വെറുതെയൊരുവാക്കിൽ പറയുവാനാവുമോ
താനെ വന്നു നിറയുന്നതോ
നെഞ്ചിൽനിന്നുമൊഴുകുന്നതോ
സ്നേഹമെന്തെന്നു തേടി നാമെന്നുമേ
ലലല ലാലാലാ ലാലലാ  ഉം... ഹും... ഹും....
ഉം... ഹും... ഹും.... ഉം... ഹും... ഹും....