അസ്‌ലം കേയി

Aslam Keyi
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 1
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 1

അസ്‌ലം കേയി, സംഗീത സംവിധായകനും ഗായകനും