സുപ്രിയ മേനോൻ

Name in English: 
Supriya Menon
Alias: 

സുപ്രിയ മേനോൻ. നടൻ പൃഥ്‌വിരാജിന്റെ ഭാര്യ. ബി.ബി.സി.യിൽ റിപ്പോർട്ടറാണ് സുപ്രിയ