ഹെസ്റ്റിൻ ജോസ് ജോസഫ്

Name in English: 
Hestine Jose Joseph

അസി. ക്യാമറ