കെ ജി രാധാകൃഷ്ണൻ

Name in English: 
K G Radhakrishnan
Artist's field: