എഡിറ്റിംഗ്

Displaying 1 - 96 of 96
അസി സ്പോട്ട് എഡിറ്റർ
അസി എഡിറ്റർ
അനിരുദ്ധ് കൃഷ്ണകുമാർ
അഭിജിത്ത് എടയത്ത്
അസിസ്റ്റൻ്റ്
സ്പോട്ട് എഡിറ്റിംഗ്
അസ്സോസിയേറ്റ് എഡിറ്റർ
സ്പോട്ട് എഡിറ്റിംഗ്
അസി സ്പോട്ട് എഡിറ്റിംഗ്
അസിസ്റ്റൻ്റ് എഡിറ്റർ
ചീഫ് അസോ എഡിറ്റർ
സ്പോട്ട് എഡിറ്റിംഗ് അസിസ്റ്റൻ്റ്
അസ്സി/അസ്സോ എഡിറ്റർ
മേക്കിംഗ് വിഡിയോ
അസിസ്റ്റൻ്റ് എഡിറ്റർ
ജിബിൻ ജോർജ്ജ്
ഡോ. ഷമീർ ഒറ്റത്തൈക്കൽ
ദിനേഷ്, ട്രെയ്ലർ കട്സ്
അസിസ്റ്റൻ്റ് എഡിറ്റർ
അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർ
അസോ എഡിറ്റർ
അസോ എഡിറ്റർ
ബെർലി വർഗീസ്
സ്പോട്ട് എഡിറ്റിംഗ്
അസിസ്റ്റൻ്റ് എഡിറ്റർ
സ്പോട്ട് എഡിറ്റിംഗ്
അസിസ്റ്റൻ്റ്
സ്പോട്ട് എഡിറ്റിംഗ്
സ്പോട്ട് എഡിറ്റർ
അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർ
അസോ എഡിറ്റർ, ശരത്ത് കർത്താ
അസോ എഡിറ്റർ
അസിസ്റ്റൻ്റ്
സാജു ജോസ്
അസി എഡിറ്റർ
അസോ എഡിറ്റർ
സ്പോട്ട് എഡിറ്റർ
മേക്കിംഗ് വീഡിയോ
അസിസ്റ്റൻ്റ്
അസിസ്റ്റൻ്റ് എഡിറ്റർ