അംശി നാരായണപിള്ള

Amshi Narayanapilla
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 2

വരികൾ - വീരപുത്രൻ