വിൻസെന്റ് മേക്കുന്നേൽ

Vincent Mekkunnel

"ഫീമെയിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ"  എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാതാവ്. മേക്കുന്നേൽ ഫിലിംസ് എന്ന ബാനറിന്റെ ഉടമ.