തരുഷി

Tharushi

തരുഷി "സ്റ്റഡി റ്റൂർ' സിനിമയിൽ നായികയായി അഭിനയിച്ചു