സ്വാതി

Swathi
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 1

വെള്ളിമൂങ്ങ സിനിമയിൽ ഗാനം ആലപിച്ചു