സുരു ജി നായർ

Suru G Nair
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 2
തിരക്കഥ: 2