സുരേഷ് പതിശ്ശേരി

Suresh Pathissery
കഥ: 2
സംഭാഷണം: 4
തിരക്കഥ: 2