സുരേഷ് കെ നായർ

Suresh K Nair

സുരേഷ് കെ നായർ, നടി അംബികയുടെ സഹോദരൻ. മെഡുല്ല ഒബ്ളാംകട്ട സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ