സൂരജ്-നീരജ്

Sooraj-Neeraj
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 1

കഥാകൃത്തുക്കൾ-തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾ. എ ബി സി ഡി എന്ന സിനിമയുടെ കഥ നിർവ്വഹിച്ചു. തിരക്കഥാരചനയിൽ പങ്കാളികളായി.