ശിഖ നായർ

Shikha Nair

"തീവ്രം" എന്ന സിനിമയിലെ മായയെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സിനിമാരംഗത്തെത്തി