ഷമ്മി പ്രഭാകർ

Shammi Prabhakar

മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ