സത്യദാസ് കാഞ്ഞിരംകുളം

Sathyadas Kanjiramkulam
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 1
സംവിധാനം: 1
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 2
തിരക്കഥ: 2