ശശി ഇരിങ്ങാലക്കുട

Sasi Iringalakkuda
അസ്സി വസ്ത്രാലങ്കാരം