സന്താനകൃഷ്ണൻ രവിചന്ദ്രൻ

Santhanakrishnan Ravichandran

ഛായാഗ്രാഹകൻ രവി കെ ചന്ദ്രന്റെ മകനാണ് സന്താനകൃഷ്ണൻ