എസ് എൻ ബാനർജി

S N Banarji
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 5

'ധന്യം" സിനിമയിലെ പാട്ടുകൾക്ക് വരികൾ എഴുതി.