പി എൻ അജയകുമാർ

PN Ajaykumar
സംഭാഷണം: 1

പി എൻ അജയകുമാർ, 'ഒരു കൊറിയൻ പടം' ചിത്രത്തിന്റെ സംഭാഷണം